bản đồ Hồng Đức   


Tập bản đồ nước Đại Việt, hoàn thành vào năm Hồng Đức thứ 21 (năm 1490), triều Lê Thánh Tông. Gồm bản đồ chung cả nước, bản đồ Trung Đô (kinh thành) và bản đồ 13 thừa tuyên có 52 phủ, 178 huyện, 50 châu, 20 hương, 36 phường, 685 xã, 322 thôn, 637 trang, 40 sách, 40 động, 30 nguyên, 30 trường.

Hiện chỉ còn bản sao chép. Thời Lê - Trịnh, có sửa đổi và bổ sung. Trước đó, năm 1467, Lê Thánh Tông đã ra lệnh các thừa tuyên vẽ bản đồ từng thừa tuyên gửi về Bộ Hộ; năm 1469 hoàn thành tập bản đồ đầu tiên. Tập bản đồ này hiện nay không còn.