bản đồ học chuyên đề 


Lĩnh vực bản đồ học, trong đó bao gồm cả bản đồ học chuyên ngành, nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ của việc thể hiện và sử dụng bằng bản đồ đối với các hiện tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội cụ thể.

Bản đồ học chuyên đề có nhiệm vụ phản ánh:

1) Bản chất nội dung của hiện tượng;

2) Trật tự không gian của các đối tượng, hiện tượng;

3) Cấu trúc các mối liên hệ, động thái và tính tương hỗ của các hiện tượng;

4) Kiểu đối tượng, hình thức phân bố, hình ảnh không gian và tính biến động của hiện tượng;

5) Điều kiện tự nhiên hoặc kinh tế - xã hội của một lãnh thổ nhất định.

Người đặt nền móng đầu tiên cho bản đồ chuyên đề là nhà thiên văn học người Anh Eđmon Hally với việc thành lập các bản đồ gió (1688), bản đồ độ từ thiên (1701).