bản đồ học biển   


Một lĩnh vực bản đồ độc lập, đề cập đến việc nghiên cứu việc thành lập, sử dụng các bản đồ biển và giải quyết các vấn đề có liên quan đến các đặc điểm khoa học – công nghệ riêng.

Các nhiệm vụ của bản đồ học biển bao gồm:

1) Nghiên cứu cơ sở lí thuyết của bản đồ biển các loại: lịch sử phát triển, cơ sở toán học, độ chính xác, tính chất, nội dung và các phương pháp thể hiện chúng;

2) Nghiên cứu các phương pháp khoa học và công nghệ đo đạc, thu thập dữ liệu trên biển để thành lập các loại bản đồ biển;

3) Xây dựng các phương pháp, quy tắc, các chuẩn trong thiết kế, biên tập, chế bản – in các loại bản đồ biển;

4) Nghiên cứu các phương pháp và hình thức sử dụng, nghiên cứu bằng các bản đồ biển.

Đối tượng của bản đồ học biển là bản đồ biển.

Bản đồ học học biển có truyền thống lâu đời, sự phát triển của nó có liên quan đến sự phát triển của hải quân, hàng hải, lịch sử thám hiểm biển và các chương trình điều tra, nghiên cứu về đại dương, đo đạc và lập bản đồ độ sâu các vùng biển và đại dương, các bản đồ địa hình đáy biển.