bản đồ hiện trạng sử dụng đất   


Bản đồ chuyên đề về đất đai thường được thành lập theo đơn vị hành chính các cấp, nội dung bản đồ thể hiện đầy đủ và chính xác vị trí, diện tích các loại đất theo hiện trạng sử dụng đất.

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thành lập trên cơ sở bản đồ địa chính (nếu có) và bản đồ địa hình kết hợp với việc điều tra bổ sung ngoài thực địa.