bản đồ hiện trạng rừng 


Bản đồ thể hiện sự phân bố, tình trạng và các loại hình rừng trên một vùng lãnh thổ nhất định.

Tùy theo vùng lãnh thổ mà có tỉ lệ khác nhau, phản ánh các chi tiết khác nhau và các yếu tố liên quan đến rừng được thể hiện ở mức độ khác nhau.