bản đồ hành chính   


Bản đồ thể hiện ranh giới các đơn vị hành chính kèm theo địa danh và các yếu tố cơ sở địa lí (dân cư; thủy hệ; giao thôn; yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội). Trên bản đồ, các vùng hành chính thường biểu thị bằng các nền màu khác nhau. Để làm nổi bật ranh giới hành chính, có thể sử dụng các viền màu cho các đơn vị hành chính.

Đây là loại bản đồ chuyên đề được thành lập phổ biến nhất.

Ở Việt Nam, hệ thống bản đồ hành chính cấp tỉnh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập và phát hành cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hệ thống bản đồ hành chính cấp huyện, cấp xã cũng được nhiều tỉnh, thành phố đầu tư kinh phí thành lập phục vụ công tác quản lí hành chính lãnh thổ của địa phương.