bản đồ hàng không   


Bản đồ chuyên môn dùng để phục vụ việc lái máy bay, lập kế hoạch bay và đảm bảo các chuyến bay.

Nội dung bản đồ gồm cơ sở của bản đồ địa lí chung và các yếu tố nội dung chuyên môn (các góc phương vị vô tuyến điện, các vật định hướng bằng mắt và bằng vô tuyến định vị, các đối tượng và đỉnh núi nguy hiểm cho chuyến bay...).

Theo ý nghĩa, bản đồ hàng không được phân ra: bản đồ bay (để lập kế hoạch bay và lái máy bay theo tuyến), bản đồ trên máy bay (để dẫn đường có sử dụng các phương tiện kĩ thuật vô tuyến và thiên văn), các bản đồ chuyên môn (bản đồ độ lệch từ trường, dẫn đường bằng vô tuyến...).

Tuỳ thuộc bán kính hoạt động của máy bay mà thành lập các bản đồ tỉ lệ từ 1:200 000 đến 1:4 000 000 theo các lưới chiếu thuận tiện cho việc giải quyết các nhiệm vụ hàng không.

Xt. bản đồ bay.