bản đồ hàng hải đặc biệt   


Một loại bản đồ biển, bao gồm:

1) Bản đồ dẫn đường (có phủ lưới đặc biệt để xác định vị trí tàu, thuyền trên biển nhờ hệ thống dẫn đường bằng rađiô. Lưới toạ độ này được vẽ trên nền bản đồ hàng hải;

2) Bản đồ dẫn đường thủ công nghiệp, ví dụ: bản đồ dẫn đường đánh bắt cá;

3) Bản đồ đặc chủng, dùng để thực hiện những nhiệm vụ chiến thuật linh hoạt của hải quân hoặc huấn luyện quân sự.