bản đồ hàng hải chung  


(cg. bản đồ hàng hải), bản đồ biển (theo phân loại của Nga), chủ yếu, được dùng để dẫn đường cho tàu thuyền.

Bản đồ hàng hải theo tỉ lệ và theo ý nghĩa cụ thể được phân biệt ra thành: bản đồ toàn vùng, bản đồ tuyến, bản đồ hoặc bình đồ cục bộ.