bản đồ giải thửa  


Một loại bản đồ địa chính, được thành lập theo hệ toạ độ tự do, nội dung cơ bản là ranh giới các thửa đất sử dụng cho mục đích nông nghiệp, dân cư.