bản đồ gốc tác giả   


Bản vẽ do cơ quan hoặc tác giả thành lập, phản ánh nội dung chuyên đề và phương pháp thể hiện nội dung và hình thức trình bày đúng như các quy định trong bản thiết kế kĩ thuật nhưng chất lượng đồ họa có thể chưa cao, là hình ảnh của bản đồ chính thức sẽ in, được dùng để trình duyệt xin xuất bản (nếu có), để chỉ dẫn biên vẽ, thanh vẽ, chuẩn bị in, chế bản.

Thuật ngữ bản đồ gốc tác giả thích hợp đối với các loại bản đồ chuyên đề do thể loại bản đồ này rất đa dạng và không có chuẩn được xây dựng trước.

Nếu chất lượng bản gốc tác giả được biên vẽ tốt thì không cần lập bản gốc biên vẽ.

Nếu bản tác giả được xây dựng theo công nghệ tin học thì thường bản gốc tác giả cũng cũng đồng thời là bản gốc biên vẽ.