bản đồ gốc biên vẽ   


Bản đồ gốc do cơ quan sản xuất thực hiện, bản vẽ có nội dung bản đồ theo đúng quy định kĩ thuật về vị trí, hình dạng, kích thước kí hiệu, tiêu chuẩn tổng quát hoá.

Nguời biên vẽ thường là người có trình độ chuyên môn bản đồ (thường là kĩ sư) đồng thời thực hiện các công việc: chuyển vị trí đối tượng lên bản vẽ, khái quát hóa các đối tượng, biểu thị các yếu tố nội dung bằng các kí hiệu quy ước và phù hợp với quy luật phân bố địa lí và mối tương quan với các yếu tố khác...

Khi thành lập bản đồ theo công nghệ tin học, các bản gốc biên vẽ được hoàn thành với chất lượng đồ họa cao, do đó, khi hoàn thành bản gốc biên vẽ chỉ cần thực hiện một số công việc biên vẽ cho phù hợp với yêu cầu kĩ thuật chế in bản đồ để phục vụ công tác chế bản điện tử.