bản đồ động vật    


(cg. bản đồ địa lí động vật), bản đồ phản ánh đặc điểm và địa lí thế giới động vật. Phụ thuộc vào quan điểm khoa học dùng làm cơ sở để thành lập bản đồ.

Bản đồ động vật chia thành: bản đồ động vật  học và bản đồ địa lí động vật. Bản đồ động vật học phản ánh sự phân bố động vật và các hiện tượng liên quan đến thế giới động vật.

Bản đồ địa lí động vật ngoài những nội dung trên còn phản ánh mối quan hệ của các loài hoặc các quần thể động vật với các thể tổng hợp tự nhiên, với các điều kiện sinh thái.

Chủ đề của bản đồ động vật  rất đa dạng như phân vùng động vật, vùng phân bố các loài; giống hoặc họ động vật, di cư động vật có hại, tài nguyên động vật và các hình thức sử dụng, bảo vệ và làm giàu thế giới động vật.