bản đồ độ sâu   


Một loại bản đồ chuyên đề, phản ánh nội dung chính là độ sâu của vùng nước sông, hồ, biển và đại dương.