bán kính vectơ  


Độ dài đoạn thẳng nối từ gốc đến một điểm trong một hệ toạ độ. Giả sử M là một điểm trong mặt phẳng (hay trong của không gian) của một hệ toạ độ (toạ độ Đêcac hay toạ độ cực) có gốc là O, khi đó vectơ vecto%20OM được gọi là bán kính vectơ của điểm M.