bán kính trung bình đường cong   


Bán kính trung bình đường cong tại một điểm trên bề mặt elipxôit là hàm của vĩ độ trắc địa B, được kí hiệu là R và tính theo công thức:

 

ban%20kinh%20trungbinh

 

với a là bán trục lớn; e – tâm sai elip kinh tuyến; M – bán kính đường cong kinh tuyến; N – bán kính đường cong phương thẳng đứng thứ nhất.

Để thuận tiện trong sản xuất, đã thành lập các bảng tra R cho toàn bộ lãnh thổ.