bán kính đường cong kinh tuyến 

 


 

Tại một điểm nào đó trên mặt elipxôit là hàm của vĩ độ điểm đó và được tính theo công thức sau:

       image   http://mail.monre.gov.vn/owa/ev.owa?ns=WebReady&ev=GetFile&canary=VBmEEJ8deUKr4_RBHN_LiGr34ONo9s8IpOPRez1aY_I1poq1iW54fsk46xKDBLzIm72H-odkxx0.&d=24-CB-7C-75-09-0D-39-C1-1C-46-59-19-4E-59-DA-6D&fileName=1_0006.jpg

với a là bán trục lớn elipxôit; e là tâm sai elip kinh tuyến; B là vĩ độ.

Ở xích đạo, khi B = 0o ta có: MB = 0 = a (1–e2)

Ở cực Mặt Trăng, khi B = ±90o ta có: image

Để thuận tiện, đã lập các bảng tra giá trị M theo vĩ tuyến.