bản đồ độ cao

 


 

Bản đồ thể hiện chi tiết dáng đất của lục địa và đáy biển bằng các đường bình độ, đường bình độ sâu, điểm độ cao, điểm độ sâu và tô màu theo tầng độ cao.

 

Trên bản đồ độ cao, cần phải thể hiện đúng các kiểu địa hình và hình thái của dáng đất, độ chênh cao, độ cắt xẻ và hệ thống thủy văn có quan hệ chặt chẽ với dáng đất.

 

Để nâng cao khả năng thể hiện dáng đất, trên bản đồ độ cao còn biểu thị vờn bóng địa hình.