bản đồ địa tầng

 


 

Bản đồ thể hiện sự phân bố không gian, hình dạng, vị trí của một phân vị địa tầng hoặc của một mặt địa tầng tương ứng với một khoảng thời gian địa chất nào đó,

 

Vd: bản đồ đẳng dày, bản đồ đường đẳng cấu trúc, bản đồ tướng đá, bản đồ biến đổi theo phương pháp thẳng đứng...