bản đồ địa mạo chuyên hóa

 


 

Một loại bản dồ địa mạo dược xây đựng theo những chỉ tiêu riêng, chỉ liên quan đến hình thái, trắc lượng-hình thái, nguồn gốc và tuổi địa hình.

 

Ví dụ: bản đồ độ chia cắt ngang, bản đồ độ chia cắt sâu của địa hình, bản đồ độ dốc mặt đất, bản đồ khe rãnh xói mòn, bản đồ phân vùng địa mạo...