bản đồ địa mạo

 


 

Bản đồ phản ánh địa hình bề mặt Trái Đất về các mặt hình thái, nguồn gốc, lịch sử phát triển và những biến đổi hiện tại của nó.

 

Theo tỉ lệ, bản đồ địa mạo phân ra:

 

1) Tỉ lệ lớn: từ 1: 200 000 trở lên;

 

2) Tỉ lệ trung bình: từ 1 : 200 000 đến 1 : l 000 000;

 

3) Tỉ lệ nhỏ và tỉ lệ khái quát: nhỏ hơn 1 : 1 000 000.

 

Phân loại theo nội dung:

 

1) Bản đồ địa mạo chung;

 

2) Bản đồ địa mạo chuyên hóa.

 

Bản đồ địa mạo có ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn trong thăm dò khoáng sản, thiết kế, xây dựng đường sá và các công trình thuỷ lợi...