bản đồ địa lí y học

 


 

Bản đồ phản ánh các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và sự phân dị các điều kiện đó trên lãnh thổ.

 

Bản đồ địa lí y học gồm nhiều nhóm: bản đồ đánh giá điều kiện tự nhiên dưới góc độ địa lí y học; bản đồ đánh giá thực - động vật dưới góc độ địa lí y học như bản đồ động vật truyền bệnh và gây bệnh, bản đồ vùng cây thuốc; bản đồ phân bố vùng bệnh và tiềm năng nhiễm bệnh của vùng;bản đồ địa lí y học chung (phân lãnh thổ thành các đơn vị đồng nhất về ảnh hưởng của các điều kiện kinh tế - xã hội và điều kiện tự nhiên đến sức khoẻ của con người và về tính đặc thù của khu vực).