bản đồ địa lí thổ nhưỡng

 


 

Bản đồ thể hiện vị trí, ranh giới các vùng địa lí thổ nhưỡng (các vùng phân bố các loại đất trong môi trường địa lí).

 

Một vùng địa lí thổ nhưỡng gồm những loại đất có đặc tính, quá trình hình thành và cách sử dụng giống nhau.