bản đồ địa lí địa phương tổng hợp

 


 

Bản đồ địa lí địa phương tổng hợp thể hiện những chỉ số tổng hợp, đặc trưng của một địa phương cụ thể, nó có nội dung mang tính chất tổng hợp, bao quát toàn bộ sự vật hiện tượng một cách chung nhất.

 

Bản đồ địa lí địa phương tổng hợp có tính khái quát cao, nêu lên được những nét tổng thể có tính quy luật, đồng thời thể hiện các mối quan hệ giữa các hợp phần tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương.