bản đồ địa lí

 

A: geographic map

 


 

Bản đồ phản ánh sự phân bố, đặc điểm, sự tác động lẫn nhau của các địa hệ tự nhiên, kinh tế - xã hội, các thành phần của chúng và các quá trình động thái phát sinh từ chúng.

 

Về nội dung, bản đồ địa lí có thể phân ra: bản đồ địa lí chung, bản đồ chuyên đề.

 

Về ý nghĩa, có thể phân ra: bản đồ tra cứu – khoa học, bản đồ giáo khoa, bản đồ địa phương, bản đồ du lịch, bản đồ giao thông...

 

Bản đồ địa lí còn được phân chia theo tỉ lệ, phạm vi lãnh thổ, mức độ giải tích – tổng hợp và các dấu hiệu khác.