bản đồ địa hình chuyên ngành

 


 

Một loại bản đồ địa hình, trên đó thể hiện chi tiết hơn về các yếu tố thuộc một nhóm địa hình phục vụ chuyên ngành. Chúng được thành lập để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể của một ngành khoa học hữu quan, hoặc dùng cho mục đích cụ thể. Do đó, mức độ chi tiết thể hiện các yếu tố nội dung trên bản đồ địa hình chuyên ngành không đồng đều mà phụ thuộc vào mục đích phục vụ của bản đồ.