bản đồ địa giới hành chính

 

A: administrative map

 


 

Bản đồ thể hiện các mốc địa giới hành chính, đường ranh giới phân chia các đơn vị hành chính các cấp, biên giới quốc gia (nếu có) và các yếu tố địa vật, địa hình có liên quan đến địa giới hành chính.