bản đồ địa chính cơ sở

 


 

Bản đồ gốc được đo vẽ bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp ở thực địa, hoặc đo vẽ bằng các phương pháp có sử dụng ảnh chụp từ máy bay kết hợp với đo vẽ bổ sung ở thực địa, chủ yếu được thành lập cho các đơn vị hành chính có nhiều đất lâm nghiệp.

 

Bản đồ địa chính cơ sở được đo vẽ kín ranh giới hành chính và kín khung, mảnh bản đồ. Bản đồ địa chính cơ sở là tài liệu cơ bản để biên tập, biên vẽ và đo vẽ bổ sung thành bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn: được lập phủ kín một hay một số đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh; để thể hiện hiện trạng vị trí, diện tích, hình thể của các ô, thửa có tính ổn định lâu dài, dễ xác định ở thực địa của một hoặc một số thửa đất có loại đất theo chỉ tiêu thống kê khác nhau hoặc cùng một chỉ tiêu thống kê.

 

Đây là giải pháp công nghệ nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trong các năm từ khoảng 1995 - 2004.