bản đồ địa chất thủy văn

 


 

Bản đồ thể hiện những thông tin về nước dưới đất của một lãnh thổ hoặc một nước, bao gồm sự phân bố của nước dưới đất trong các kiến trúc địa chất thuỷ văn, tính chất chứa nước của các kiến trúc đó, đặc điểm vận động của nước, nguồn cung cấp và đường thoát của nước, các đặc trưng về chất như thành phần hoá học, đồng vị, vi khuẩn, chất khí của nước và cả các thông tin về trữ lượng, bảo vệ môi trường nước...

 

Có hai loại bản đồ địa chất thuỷ văn: bản đồ địa chất thuỷ văn chung và bản đồ địa chất thuỷ văn chuyên môn.

 

Đến nay, Việt Nam đã lập các bản đồ địa chất thuỷ văn toàn quốc với tỉ lệ 1:3 000 000, 1:1 000 000 và 1:500 000; đã có bản đồ địa chất thuỷ văn tỉ lệ 1:200 000 cho những vùng kinh tế quan trọng