bản đồ địa chất công trình

 


 

Bản đồ biểu thị tổng hợp những điều kiện địa chất công trình của một lãnh thổ, ở một tỉ lệ nhất định.

 

Phân biệt ba kiểu bản đồ địa chất công trình: tổng quát, phân vùng và chuyên môn; có khi thể hiện cả ba kiểu này trên cùng một bản đồ. Kèm theo bản đồ có chú giải, các mặt cắt địa chất tiêu biểu, bảng chỉ tiêu cơ - lí của đất đá và bản thuyết minh bằng chữ.

 

Các cấp tỉ lệ của bản đồ địa chất công trình giống như của bản đồ địa chất.