bản đồ địa chất cấu tạo

 


 

Bản đồ địa chất lập theo phương pháp thể hiện trong không gian như bản đồ địa hình một loại mặt địa chất nào đấy (vd. móng hoặc nóc của một hệ tầng, mặt một tầng chuẩn, mặt bất chỉnh hợp, mặt chứa nước...) nhằm thể hiện cả phần ở dưới sâu hình thái cấu tạo của mặt địa chất định nghiên cứu.

 

Bản đồ địa chất cấu tạo phục vụ công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản và nước dưới đất, phục vụ các yêu cầu có liên quan với địa chất cấu tạo