bản đồ đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí

 


 

Bản đồ biểu diễn chất lượng của môi trường không khí (ô nhiễm  hoặc không ô nhiễm  bởi các thông số  Ci so với tiêu chuẩn cho phép hoặc các chỉ tiêu đánh giá chúng) trên một phạm vi không gian khảo sát ở thời điểm hiện tại (ngày, tháng, mùa, năm).  

 

Nội dung bản đồ thể hiện chất lượng không khí so với tiêu chuẩn cho phép  của từng chất khí hoặc tổng hợp các chất khí gây ô nhiễm  và được chia theo các mức độ khác nhau như sau: rất sạch; sạch; chớm ô nhiễm; ô nhiễm; ô nhiễm nặng.