bản đồ dự đoán trường quặng

 


 

Bản đồ kiến trúc trường quặng tỉ lệ 1:10 000 (đôi khi là 1:25 000) hoặc lớn hơn, phản ánh mối liên quan giữa quặng hoá và các yếu tố địa chất cũng như các kết luận có tính chất dự đoán.

 

Trên bản đồ này dự đoán những quặng hoá có thể có trong phân vi trường quặng, đặc biệt là quặng ẩn (ở dưới sâu); đánh giá các mỏ và biểu hiện quặng; đánh giá định lượng triển vọng các trường quặng; chỉ dẫn định hướng công tác tìm kiếm và thăm dò tiếp theo.