bản đồ dự đoán sa khoáng

 


 

Bản đồ thể hiện những diện tích dự đoán theo mức độ triển vọng sa khoáng để lập dự án tìm kiếm thăm dò. Những diện tích này được phân chia dựa vào các yếu tố chủ yếu nhất quyết định điều kiện thành tạo và quy luật phân bố sa khoáng như thành phần, cấu tạo móng, vỏ phong hoá, điều kiện cổ địa lí khí hậu...

 

Nền của bản đồ dự đoán sa khoáng là bản đồ cổ địa mạo, cổ địa lí, địa mạo và bản đồ trọng sa.