bản đồ dự báo

 


 

Bản đồ phản ánh các hiện tượng và các quá trình chưa tồn tại ở thời điểm hiện tại hoặc chưa đạt được sự nghiên cứu trực tiếp. Phân biệt các bản đồ dự báo theo thời gian và theo không gian.

 

Về mức độ tin cậy của dự báo, có thể chia ra: dự báo sơ bộ, dự báo chính xác, dự báo rất chính xác, dự báo tính trước. Về mức độ tính trước, phân biệt các loại bản đồ: dự báo nhanh, dự báo ngắn hạn, dự báo trung hạn và dự báo dài hạn.

 

Bản đồ dự báo được sử dụng nhiều nhất trong dự báo thời tiết. Bản đồ dự báo về một hiện tượng nào đó có thể xảy ra, vd: bản đồ dự báo thời tiết, bản đồ dự báo động đất...