bản đồ dẫn xuất

 


 

Kết quả của quá trình biến đổi bản đồ gốc thành sản phẩm bản đồ khác nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu sâu hơn những đặc điểm nào đó của hiện tượng một cách thuận lợi.

 

Phương tiện để biến đổi là các toán tử biến đổi. Có thể phân chia các phép biến đổi thực hiện trên bản đồ thành ba kiểu: biến đổi metric, cấu trúc và phương pháp biểu hiện bản đồ.