bản đồ dân cư

 


 

Bản đồ thể hiện sự phân bố, cơ cấu cũng như đặc điểm cư trú dân cư.

 

Thể loại bản đồ dân cư gồm các nhóm:

 

1) Bản đồ dân số: phản ánh sự phân bố dân cư, thành phần nam nữ, lứa tuổi, sự di chuyển và biến động tự nhiên;

 

2) Bản đồ cơ cấu xã hội: phản ánh thành phần giai cấp, nghề nghiệp...;

 

3) Bản đồ nhân chủng: phản ánh thành phần dân tộc, văn hoá dân tộc, đặc điểm nhân chủng và ngôn ngữ...;

 

4) Bản đồ cư trú: phản ánh phân bố mạng lưới điểm dân cư thành phố, nông thôn và các đặc điểm của chúng về số dân, chức năng...