bản đồ chuyên môn

 


 

Bản đồ thể hiện hiện sự phân bố những hiện tượng và quá trình có liên quan đến một ngành chuyên môn, có mục đích và tính chất chuyên dụng như: bản đồ hàng hải, bản đồ hàng không, bản đồ giao thông, bản đồ dẫn đường...

 

Trên bản đồ chuyên môn có thể biểu thị nổi bật một số yếu tố nào đó hoặc biểu thị bổ sung nội dung chuyên môn có liên quan.