bản đồ chuyên đề biển

 


 

Một loại bản đồ biển (theo phân loại của Việt Nam), phục vụ mục đích nghiên cứu cấu tạo của Trái Đất, cấu tạo địa chất qua các thời kì, nghiên cứu sự phân bố và trữ lượng khoáng sản, sinh vật biển, tài nguyên thực phẩm biển, môi trường biển, các quá trình khí tượng, đặc điểm và sự  chuyển động của nước...

 

Hiện nay, có các hình thức phân loại như sau:

 

1) Phân loại theo lãnh thổ, bao gồm các nhóm bản đồ: dải ven biển, vùng biển nông hay thềm lục địa, vùng biển khơi.

 

2) Phân loại theo nội dung chuyên đề, bao gồm các nhóm bản đồ: điều kiện tự nhiên và tài nguyên biển, kinh tế - xã hội biển, môi trường biển.