bản đồ chuyên đề

 


 

Bản đồ phản ánh một đề tài nào đó (chuyên đề, dối tượng, hiện tượng, lĩnh vực) hoặc kết hợp các đề tài. Phân biệt các bản đồ chuyên đề các hiện tượng tự nhiên, xã hội và mối quan hệ giữa chúng (vd: các bản đồ địa chất, dân tộc, kinh tế – xã hội, sinh thái...).

 

Theo mức độ khái quát các hiện tượng được được phản ánh, phân biệt các bản đồ giải tích, bản đồ phức hợp và bản đồ tổng hợp.

 

Bản đồ chuyên đề đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa lớn và có hiệu quả cho việc quy hoạch, xây dựng, phát triển, khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, kinh tế - xã hội của các quốc gia và toàn thế giới.