bản đồ cường độ quá trình xói mòn

 


 

Bản đồ thể hiện sự rửa trôi và thổi trôi của đất (tính bằng m3/ha hay tấn/ha trong một năm).