bản đồ công nghiệp chung

 


 

Bản đồ phản ánh sự phân bố công nghiệp của lãnh thổ với những ngành công nghiệp chính.

 

Đơn vị lập bản đồ thường là những trung tâm công nghiệp, cụm công nghiệp. Bản đồ công nghiệp ngành có nội dung hẹp hơn, thể hiện rất chi tiết đến các cơ sở sản xuất công nghiệp. Thường sử dụng phương pháp kí hiệu để thể hiện nội dung bản đồ.