bản đồ cổ kiến tạo

 


 

Bản đồ kiến tạo thể hiện những đặc điểm của địa chất, kiến tạo trong quá khứ địa chất nào đó và chỉ giới hạn các yếu tố kiến tạo có được cho đến thời gian nào đó.