bản đồ cổ địa lí tướng đá

 


 

Bản đồ thể hiện các hoàn cảnh và yếu tố địa lí tự nhiên, sự phân bố và đặc trưng của các loại đá, chủ yếu là đá trầm tích của một thời kì địa chất.

 

Vd. trên bản đồ cổ địa lí tướng đá có thể thấy diện phân bố xưa kia của lục địa, biển, sông suối; các đặc trưng về địa hình, khí hậu; các loại đá hình thành trong các điều kiện địa lí tự nhiên nói trên.

 

Bản đồ cổ địa lí tướng đá  của một thời kì địa chất giúp khôi phục hoàn cảnh, môi trường địa lí tự nhiên của thời kì đó. Từ đó, chỉ ra phương hướng tìm kiếm, thăm dò các khoáng sản lỏng và rắn, những vấn đề có liên quan với địa chất thuỷ văn và địa chất công trình.