bản đồ cổ địa lí

 


 

Bản đồ phản ánh hoàn cảnh cổ địa lí trước đây, vào một thời kì địa chất nào đó của một vùng và ghi rõ điều kiện phát triển sinh vật đã từng sống tại đó. Bản đồ cổ địa lí được thành lập trên cơ sở số liệu về địa tầng học, trầm tích học, cổ sinh vật học, đặc điểm tướng đá...

 

Trên bản đồ này cần phân định phạm vi lục địa, biển, địa hình trên lục địa, chiều sâu của biển...