bản đồ cổ cấu tạo

 


 

Bản đồ thể hiện các cấu trúc hoặc các yếu tố liên quan với cấu trúc được hình thành vào trước một giai đoạn xa xưa nào đó; thường được vẽ các cấu trúc hình thành trước hoặc trong quá trình thành tạo mặt không chỉnh hợp.