bản đồ canh tác   

 


 

Bản đồ được xây dựng và sử dụng làm phương tiện cơ bản để tổ chức chỉ đạo thâm canh cây trồng trên các vùng sinh thái.

 

Xây dựng bản đồ canh tác gồm các bước: quy định chỉ tiêu phân loại ruộng theo địa hình và chế độ nước; quy định chỉ tiêu phân loại ruộng theo tính chất nông hóa; xác định hệ thống giống cây trồng và hệ thống canh tác; định lịch canh tác và mức độ đầu tư phân bón và các vật tư kĩ thuật khác; biểu diễn các nội dung lên bản đồ tỉ lệ 1:2 000 của cơ sở sản xuất.

 

Chú giải gồm các nội dung chủ yếu sau:

 

1) Tình hình chung: vị trí địa lí, diện tích tự nhiên, diện tích canh tác, dân số, bình quân ruộng đất, lao động, thủy lợi;

 

2) Các chỉ tiêu kĩ thuật trồng trọt: loại cây trồng, diện tích, năng suất, sản lượng; 3) Diện tích từng thửa ruộng, tính chất nông hóa;

 

4) Bố trí cơ cấu giống cây trồng trên từng thửa ruộng, lịch canh tác;

 

5) Chu kì vật tư cần thiết trong năm.