bản đồ cảnh quan  

 


 

Bản đồ phản ánh sự phân bố, cấu trúc và nguồn gốc cũng như sự biến động của các thể tổng hợp lãnh thổ tự nhiên lấy cảnh quan làm đơn vị cơ sở.

 

Tuỳ thuộc vào tỉ lệ bản đồ, trên bản đồ cảnh quan thể hiện các cấp khác nhau của hệ thống phân vị địa lí tự nhiên như đồi, khu, cảnh, dạng, diện hoặc các bậc khác nhau của hệ thống phân loại các cấp phân vị như các bậc phân loại cảnh quan: lớp, lớp phụ, nhóm, kiểu, kiểu phụ và loại cảnh quan.

 

Bản chú giải của bản đồ cảnh quan được xây dựng theo nguyên tắc phát sinh. Bản đồ cảnh quan tỉ lệ lớn và chi tiết (từ 1:100 000 trở lên) thể hiện các dạng và các cấp nhỏ hơn cho đến cấp diện là cấp nhỏ nhất. Bản đồ cảnh quan tỉ lệ trung bình (từ 1:100 000 đến 1:1.000 000) thể hiện các đơn vị trung gian giữa dạng và cảnh. Còn bản đồ tỉ lệ nhỏ và khái quát (từ 1:1 000 000 đến 1:10 000 000) thể hiện các cảnh quan và các đơn vị lớn hơn.

 

Bản đồ cảnh quan có ý nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực đánh giá tiềm năng tự nhiên cho các mục đích nông - lâm nghiệp, địa lí y học, quy hoạch xây dựng, du lịch...