bản đồ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường không khí  

  


 

Bản đồ thể hiện mức độ phát thải các chất gây ô nhiễm không khí tại các cơ sở có những hoạt động gây ô nhiễm không khí.

 

Nội dung bản đồ  thường thể hiện các nội dung:

 

1) Tên, vị trí các cơ sở gây ô nhiễm không khí (nhà máy, xí nghiệp, các cụm công nghiệp…);

 

2) Năng suất phát thải  các chất khí chính thải ra từ các cơ sở gây ô nhiễm  (ví dụ: bụi, SO2, NO2, CO, O3…) được tính bằng đơn vị mg/s.