bản đồ biên giới     

 

A: boundary map

 


 

Bản đồ thành lập phục vụ cho công tác phân định biên giới giữa các nước. Nội dung bản đồ bao gồm các yếu tố  địa hình, thủy văn, dân cư, giao thông... và các mốc biên giới, đường biên giới quốc gia. Các mảnh bản đồ biên giới được lập theo tuyến biên giới với tỉ lệ, phạm vi thể hiện các yếu tố nội dung phụ thuộc vào tình hình thực tế đường biên giới và quy định giữa các quốc gia có liên quan.